Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการทักษะชีวิต พิชิตความเสี่ยงและความปลอดภัยบนท้องถนน ตามแนวทางจิตอาสาจราจร ให้กับประชาชน

วันที่ 18 มี.ค.65 เวลา ตั้งแต่ 14.00-16.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย
-พ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ
-พ.ต.ท.ณรงค์ชัย สุวรรณโชติ สว.จร.สน.จักรวรรดิ
และ ทีมงาน ตชส.,จักรวรรดิ 60,หน่วยจิตอาสาพระราชทาน สน.จักรวรรดิ
ร่วมด้วย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขตสัมพันธวงศ์ (กศน.เขตสัมพันธวงศ์)
ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการทักษะชีวิต พิชิตความเสี่ยงและความปลอดภัยบนท้องถนน
ตามแนวทางจิตอาสาจราจร ให้กับประชาชน จำนวน 28 คน ณ ห้อง ประชุมใหญ่ สน.จักรวรรดิ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านคมนาคม
2.เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการตัดสินใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ
วินัยจราจร
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด
4.เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการอานวยความสะดวก ช่วยเหลือด้านการจราจรให้
เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคมส่วนรวม