Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

สน.จักรวรรดิ จัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีให้เด็กและเยาวชน

กรุงเทพฯ 6 กรกฎาคม 2566 - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.จักรวรรดิ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ข้าราชการตำรวจชมส. ที่ผ่านการอบรมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • ภูมิคุ้มกันทางสังคม
  • สถาบันพระมหากษัตริย์
  • เศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชดำริ และจิตอาสา
  • การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กทม. โดยมีประชาชนในชุมชนและเด็กนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน

พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับประชาชนในชุมชนและเด็กนักเรียน ในการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยหวังว่าจะช่วยสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ และชุมชนที่เข้มแข็ง

วิทยากรที่บรรยายในกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ข้าราชการตำรวจ ชมส. สน.จักรวรรดิ และจิตอาสา 904 โดยวิทยากรได้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประชาชนและเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด

นายสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ จิตอาสา 904 กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน โดยช่วยให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม และรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

ผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุตรหลานของตน โดยช่วยให้บุตรหลานมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน


เรื่องที่คุณอาจสนใจ