Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ครูตำรวจ d.a.r.e.สน.จักรวรรดิ เข้าสอนนักเรียนโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ชั้น ป.5-6 บทที่ 12. เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 ก.พ.66 เวลา 14.30 น.
ภายใต้การอำนวยการ
พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้ครูตำรวจ d.a.r.e.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการ เข้าสอนนักเรียนโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ชั้น ป.5-6 บทที่ 12. เศรษฐกิจพอเพียง

โดยนักเรียนได้เรียนรู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เรียนรู้ทางสายกลางความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร

ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ

เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ณ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ