Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 10/2565 ละประชุม “โครงการการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 1/2565”

เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ สน.จักรวรรดิ สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตาม

“โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 10/2565” และประชุม “โครงการการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 1/2565”...

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดย นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขต สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

โดย พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน. เป็นประธานในการประชุม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 10/2565”

เพื่อติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการฯ รายงานรายละเอียด ขั้นตอน และผลการดำเนินงาน ในช่วงวันที่ 27 ก.ค. – 22 ส.ค. 65

การสืบสภาพ จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม สำหรับดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขีดสีตีเส้น

กิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชนและสถานประกอบการภายในเขต ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ผ่านระบบ Police 4.0 และเรื่องอื่น ๆ ในการนี้ยังได้ร่วมประชุมตามโครงการ

“การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 1/2565” เพื่อพูดคุยรับฟังข้อมูลปัญหาการจราจรในพื้นที่ เช่น บริเวณสถานที่และช่วงเวลาที่การจราจรติดขัด พร้อมร่วมหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยมี สน.จักรวรรดิ สน.พลับพลาไชย 2 กต.ตร.สน.จักรวรรดิ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 คณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช สมาคมค้าทองคำ ผู้แทนชุมชน/สถานประกอบการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สน.จักรวรรดิ