Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  รายเดือน 

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน คน
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม คะแนน การอำนวยความสะดวกในการติดต่อ    คะแนน
ความคิดเห็น จำนวนผู้ตอบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 การชี้แจง ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ    คะแนน
ความคิดเห็น จำนวนผู้ตอบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่    คะแนน
ความคิดเห็น จำนวนผู้ตอบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 การให้บริการอย่างโปร่งใสไม่เรียกรับสินบน    คะแนน
ความคิดเห็น จำนวนผู้ตอบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการ    คะแนน
ความคิดเห็น จำนวนผู้ตอบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด