Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

คู่มือการให้บริการประชาชน

วิธีการกำหนดพันธะสัญญาของสถานีตำรวจในการให้บริการประชาชนตามกรอบกิจกรรมของ ตร.กรอบกิจกรรมงานด้านต่างๆ ตร.ได้กำหนดกรอบกิจกรรมของสถานีตำรวจทึ่จะต้องนำไปกำหนดพันธะสัญญาให้บริการประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการผลักดันนโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติโดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้สถานีตำรวจแต่ละสถานีให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระบบการทำงานและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ในหน้างานด้านต่างๆของสถานีตำรวจซึ่งจะถือเป็นข้อผูกพันในการปฏิบัติิเพื่อให้บริการประชาชน กรอบกิจกรรมในงานด้านต่าง ๆ ของสถานีตำรวจ มีด้วยกัน 4 ด้าน ดังนี้
 1. งานธุรการและอำนวยการ
 2. งานป้องกันปราบปราม
 3. งานจราจร
 4. งานสอบสวน

พันธะสัญญาการให้บริการ

งานอำนวยการ

การขอตรวจสอบประวัติ สมัครงานหรือศึกษาต่อ (ภายใน 20 วัน)

เอกสาร

 1. บัตรประชาชน  
 2. หนังสือจากหน่วยงานที่ให้ตรวจสอบประวัติ

ขั้นตอน

 1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและกรอกข้อความในเอกสาร
 2. ส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม
 3. แจ้งผลการตรวจสอบประวัติทางจดหมายลงทะเบียน

งานป้องกันปราบปราม

การเยี่ยมผู้ต้องหา (ภายใน 5 นาที)

เอกสาร

 1. บัตรประชาชน

ขั้นตอน

 1. ยื่นบัตรประชาชนที่เจ้าหน้าที่สิบเวรห้อง CCOC เพื่อตรวจข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมผู้ต้องหา
 2. ให้เจ้าหน้าที่สิบเวรตรวจสอบสิ่งของที่จะทำมาเยี่ม
 3. เจ้าหน้าที่จะพาไปเยี่ยมที่บริเวรที่อนุญาติให้เยี่ยมผู้ต้องหา
 1. หมายเหตุ กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ต้องหา 08.00 – 09.00 น. , 12.00 – 13.00 น. , 16.00 – 17.00 น.

ของต้องห้ามนำเข้าห้อควบคุม

 1. ยาเสพติดทุกชนิด
 2. บุหรี มูลผิ่น เครื่องสูบฝิ่น
 3. กัญชา และเครื่องสูบกัญชา
 4. เครื่องดองของเมา
 5. เครื่องมือการพนัน
 6. สรรพสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง
 7. พันธบัตร ทรัพย์สิน หรือของอันที่ค่าอื่นๆ
 8. อาวุธ เครื่องมือที่ใช้เป็นอาวุธ หรือเจาะงัดได้
 9. เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ

งานจราจร

การชำระค่าปรับ ( 20 นาที )

เอกสาร

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบสั่งจากเจ้าหน้าที่

ขั้นตอน

 1. นำใบสั่งที่ต้องการชำระพบพนักงานสอบสวน
 2. หลังจากพนักงานสอบสวนเซ็นสั่งปรับ นำใบสั่งพบเจ้าหน้าที้เปรี่ยบเทียบปรับ
 3. ชำระค่าปรับพร้อมใบเสร็จ
 4. กรณีล็อกล้อ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ล็อกล้อปลดล็อก ระยะเวลา 10 นาที

สืบสวน

ไม่พบคู่มือสำหรับประชาชน
ไม่พบคู่มือสำหรับประชาชน

สอบสวน

การแจ้งเอกสาร ( ภายใน 30 นาที )

เอกสาร

 1. บัตรประชาชน

ขั้นตอน

 1. พบเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันเพื่อเขียนบันทึกประจำวันเอกสารหาย
 2. พนักงานสอบสวนลงนามในบันทึกประจำวันในหัวข้อที่รับแจ้ง
 3. เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน มอบสำเนาบันทึกประจำวันให้ผู้แจ้ง
 1. ประชาชนมีทางเลือกที่สามารถใช้บริการได้ที่สถานีตำรวจใกล้เคียงที่สะดวก