Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

พิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน “ชุมชนกรมภูธเรศร์”

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6
วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566
เวลา 15.00 น.

ภายใต้การอำนวยการ
พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผบก.น.6(นครบาล 6)
มอบหมายให้
พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-6)
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน
“ชุมชนกรมภูธเรศร์”
ร่วมกับ
นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นำโดย
พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
ทีมงาน ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย
1. ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
2. ผศ.ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
3. ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
4. ดร.ปิยะชาติ บริสุทธิ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา
5. น.ส.เมตตา ตันเสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
6. นางสุภาวดี เพชรชนะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตสัมพันธวงศ์
7. น.ส.ณัฐกานต์ พันธ์วัฒนกนก ประธานชุมชนกรมภูธเรศร์ (เฟส 3)
8. น.ส.ลัดดา อมรชัยประสิทธิ์ ประธานชุมชนอิสรานุภาพ
9. น.ส.รัตนา นิพนธิ์ศิริ ประธานชุมชนกุศลสามัคคี (เฟส 2)
10. น.ส.รัฐวรรณ ฉลาดชื่นชม ประธานชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง (เฟส 1)
11. นายสมคิด แจ่มประชา รอง ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
12. น.ส.มาเรียม ดาเลาะกองเสล็ม กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
13. นายศักดา สัจจะมิตร ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ฯ
14. คณะ กต.ตร.สน./ที่ปรึกษา สน.จักรวรรดิ

ร่วมเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน
และดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.ร่วมกันทำประชาคมและทำ MOU โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี2566
2.โครงการดำเนินงานดูแลผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx)ของสาธารณสุข13 ไมตรีวานิช
3.โครงการ กต.ตร.พบประชาชน
ประชาสัมพันธ์
1 .สติ๊กเกอร์แจ้งเบาะแสยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและยาเสพติด โดยผ่าน QR code ตามนโยบายพร้อมแนะนำขั้นตอนการแจ้งเบาะแสข้อมูลยาเสพติด / ผู้ติดยาให้แก่ประชาชน ในชุมชน,
2. สอบถามปัญหาภายในชุมชนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ RTP Cyber Village และการใช้ Clubhouse ในการประสานการปฏิบัติ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย
5. ประชาสัมพันธ์โครงการฝากบ้านช่วงเทศการสงกรานต์
6 .ประชาสัมพันธ์สื่อไซเบอร์วัคซีน กลโกงออนไลน์
และ ผู้บังคับบัญชา มอบสิ่งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้สูงวัย และกลุ่มเปราะบางในชุมชน
ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ชุมชนกรมภูธเรศร์ เเขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ