Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

O3 อำนาจหน้าที่ (2565)

Rate this item
(0 votes)

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ได้เผยแพร่อำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจไว้ที่

เมนู  เกี่ยวกับเรา > อำนาจหน้าที่

ไปที่เว็บไซต์ อำนาจหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ 

 

กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ - ๙ แต่ละหน่วยงานมีอํานาจ หน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้

  1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัช ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและของต่างประเทศ
  2. รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
  3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
  4. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด ทางอาญา
  5. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
  6. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  7. ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

อํานาจหน้าที่ของสถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ  ตาม พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

 

การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ (คำสั่ง ตร. ที่ 537/2555)

การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน (คำสั่ง ตร. ที่ 538/2555)

Read 365 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.