เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

สรุปผลการจัดส่งข้าราชการตำรวจ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564

Rate this item
(0 votes)

 

 ลำดับ วัน  เดือน ปี ที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรที่อบรม ผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุ
เดือน ตุลาคม  2563
1  26 - 28 ต.ค. 2563 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร ณ ห้องประชุมใหญ่ สน.จักรวรรดิ ข้าราชการตำรวจจราจร สน.จักรวรรดิ  จำนวน  36  นาย  
เดือน พฤศจิกายน 2563
1  26 พ.ย. 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคนพิการ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม.

ร.ต.อ.สมพร  ราชยม
รอง สวป.สน.จักรวรรดิ

 
2  27 พ.ย. 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคนพิการ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม. ร.ต.อ.ศุภโชค  ภูผาคุณ
รอง สวป.สน.จักรวรรดิ
 
3  23 พ.ย.63 - 25 มี.ค.64 อบรมข้าราชการำตรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมา เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ณ  รร.นรต. ส.ต.ต.กัมปนาท เจริญยิ่ง
ผบ.หมู่ (ป.)สน.จักรวรรดิ
 
เดือน ธันวาคม  2563
1  14 ธ.ค. 2563 อบรมยุทธวิธีเกี่ยวกับการจับกุม การควบคุมตัว ด้วยไม้ง่าม ในช่วงสถานการณ์โควิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สน.จักรวรรดิ ฝ่าย ป.    5 นาย
ฝ่าย จร.   3 นาย
ฝ่าย สส.   2 นาย
รวม    10 นาย
 
เดือน  มกราคม  2564
1  4 ม.ค. - 26 มี.ค.2564 อบรมหลักสูตร "กดต."   ณ  กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. อบรมหลักสูตร "กดต."   ณ   ศฝร.ภ.6 ฝ่าย จร.   3 นาย
ฝ่าย ป.    3  นาย
รวม   6  นาย
 
2  26 ม.ค. 2564 อบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ณ ลานฝึก ชั้น 3  สน.จักรวรดิ จำนวน  22  นาย  
เดือน  กุมภาพันธ์ 2564
1  2 ก.พ. 2564 อบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการตำรวจ ณ ลานฝึก ชั้น 3  สน.จักรวรดิ จำนวน  14 นาย  
2  6  - 11 ก.พ.2564 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงาน ป้องกันปราบปราม รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ต.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา ส.ต.ท.ศรัญญู ลอยคลัง
ผบ.หมู่(ป.)สน.จักรวรรดิ
 
เดือน  มีนาคม  2564
1  8 มี.ค. - 18  มิ.ย.2564 อบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 128 พ.ต.ท.พิทักษ์  ว่องพานิช
รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ
 
เดือน  เมษายน  2564
1  7 เม.ย. 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน สร้างพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด "ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด" ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กทม. ด.ต.มงคล สิทธิขจรสกุล
ผบ.หมู่(ป.)สน.จักรวรรดิ
 
2  9 เม.ย. 2564 อบรมเพิ่มประสิทธภาพการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ณ บช.น. ร.ต.ท.เฉลิมพล ทองน้อย
รอง สว.(ป.)สน.จักรวรรดิ
 
3  29 - 30 เม.ย.64 อบรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติด ณ บช.ปส. ร.ต.อ.ศุภโชค ภูผาคุณ
รอง สวป.สน.จักรวรรดิ
 
4  20 เม.ย. 2564 อบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตำรวจ ณ ลานฝึกชั้น  3 สน.จักรวรรดิ จำนวน  12 นาย  
เดือน  พฤษภาคม 2564
1  25 พ.ค. 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อกระบวน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยง มาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom)

พ.ต.ท.สมชาย ธนะเจริญขวัญ
สวป.สน.จักรวรรดิ
ร.ต.ต.อัครชัย  โพธิ์ศรี
รองสว.(ป.)สน.จักรวรรดิ

 
2  21 พ.ค. 2564 ซ้อมแผนเผชิญเหตุ เกี่ยวกับการประทุษร้ายทรัพย์ ของธนาคาร ร้านค้าทอง ณ  ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. ฝ่าย ป.
ฝ่าย จร.
ฝ่าย สส.
 
เดือน  มิถุนายน  2564
1  7 มิ.ย.2564 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการตรวจค้นจับกุม ยุทธวิธีตอบโต้คนร้ายจากการใช้อาวุธเบาไปหนัก ฝ่าย ป. 15 นาย  
2  7 มิ.ย. - 17 ก.ย.64 อบรมหลักสูตร ผกก. รุ่น  131 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom พ.ต.ท.กฤษฏิพัจน์ ศรีอ่อน
รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ
 
3  12 มิ.ย. 64 ทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจจราจร ณ ห้องประชุมใหญ่ สน.จักรวรรดิ จราจร จำนวน 28 นาย  
เดือน  กรกฎาคม 2564
1  5 - 22 ก.ค. 2564 อบรมหลักสูตรหัวหน้าสถานีตำรวจ ณ สบส. ต.ศาลายา จว.นครปฐม พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก
ผกก.สน.จักรวรรดิ
 
2  5 ก.ค. - 10 ก.ย.64 อบรมหลักสูตรสารวัตร   ณ วิทยาลัยการตำรวจ ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ  เชาวนหุต
รอง สวป.สน.จักรวรดิ
 
เดือน  สิงหาคม 2564
1  25 - 26 ส.ค. 2564 อบรมคลีนิค ITA   Online&On Ground ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ร.ต.อ.หญิง พันนี เครือทิม
ร.ต.อ.ศุภโชค ภูผาคุณ
ด.ต.หญิงอรนุช พรหมพัชรา
ด.ต.หญิง พิสชา ราชรินทร์
 
เดือน  กันยายน 2564
1  1 ก.ย. 2564 อบรมการจัดทำบัญชีและจำหน่ายอุปกรณืควบคุมฝูงชน ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น. ร.ต.อ.หญิง พันนี เครือทิม
ร.ต.อ.สัญญา  เหล็กกล้า
 
2  8 - 10 ก.ย. 2564 อบรมหลักสูตรวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ Synthesiszer ฝ่าย ป. จำนวน  30 นาย
ฝ่าย จร. จำนวน 10 นาย
 
         
Read 125 times