Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

อบรมความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการตำรวจฯ ถูกร้องเรียน

วันที่ 11  เมษายน  2566  เวลา 14.00 น.

ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ

พร้อมด้วย รอง ผกก.ทุกสายงาน

และข้าราชการตำรวจ สน.จักรวรรดิ ประชุมบริหารประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย      

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการ  อบรมความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการตำรวจฯ ถูกร้องเรียน   เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

รวมทั้ง สอบถามทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สน.จักรวรรดิ

 

 

ว่าที่ พ.ต.ต.ธีร์  เกษมสิทธิโชค สว.อก.สน.จักรวรรดิ

            อบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ ตร.

กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ตร. และสมควรจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว   โดยมอบหมาย ให้ จต. จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้

 1. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มี 2 กรณี  คือ 
  1.  รับเรื่องจากประชาชนที่มาร้องด้วยตนเองหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
  2. รับเรื่องจากประชาชนทางช่องทางอื่น ๆ หากผู้ร้องเรียนมีที่อยู่หรือช่องทางที่สามารถติดต่อได้ ให้มีหนังสือแจ้งการรับเรืองให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ ระบบ JCOMS
 2. เมื่อรับเรื่องแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
  1. เรื่องที่ร้องเรียนอยู่ในอำนาจของ ตร.หรือไม่ ถ้าไม่ ให้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือส่งคืนหน่วยงานที่ส่งเรื่องมา
  2. กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ตร. ให้ดำเนินการดังนี้
   • พิจารณาความเร่งด่วน และกำหนดชั้นความลับ ความสำคัญ รวมทั้งการคุ้มครองผู้ร้องเรียนฯ ตาม ระเบียบฯว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
   • ตรวจสอบว่าเป็นเรื่องที่เคยร้องเรียนมาก่อนหรือไม่ หากใช่ ให้ค้นหาเรื่องเดิมแล้วนำไปรวมเรื่องเดิมดำเนินการ โดยไม่ต้องบันทึกสารบบเป็นเรื่องใหม่และไม่นับเป็นสถิติใหม่
 1. การพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชา สั่งชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 2. การสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 3. กรณีเรื่องร้องเรียนมีตัวผู้ร้องเรียน ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ร้องเรียนมาให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือสอบถามฯ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมถึงวัตถุประสงค์ในการร้องเรียน
 4. คณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ รวดเร็ว เป็นธรรม
 5. ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่จำเป็นต้องสอบปากคำผู้ถูกร้องเรียนยกเว้น ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ
 6. การบันทึกถ้อยคำ ให้บันทึกตามแบบ ตส.1 – ตส.4
 7. การพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หน่วยได้รับเรื่อง กรณีมีเหตุผลความจำเป็น สามารถขยายเวลาได้อีก 1 ครั้ง ไม่เกิน 15 วัน