Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อมด้วย รอง ผกก.ทุกสายงาน และข้าราชการตำรวจ สน.จักรวรรดิ ประชุมบริหารประจำเดือน มีนาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.
ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย รอง ผกก.ทุกสายงาน
และข้าราชการตำรวจ สน.จักรวรรดิ ประชุมบริหารประจำเดือน มีนาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการ อบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง สอบถามทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สน.จักรวรรดิ

 

พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ฝั้นมงคล รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ
อบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และ ทันต่อสถานการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ไปในคราวเดียวกัน ดังนี้
1. ความหมายของการชุมนุมสาธารณะ ที่สาธารณะ ผู้จัดชุมนุม ผู้ชุมนุม หน่วยงานของรัฐ
2. การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมในระหว่างการชุมนุมสาธารณะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
3. การจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมีหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรจากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง
4. ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่ม การชุมนุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง
5. ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธภายใต้ขอบเขต การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
6. การคุ้มครองความสะดวกของประชาชน และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้หัวหน้าสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ เป็นเจ้าพนักงานดูแล การชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือเอกชนในท้องที่นั้น เพื่อทราบ การชุมนุมสาธารณะที่ต่อเนื่องหลายพื้นที่ ให้ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการตํารวจซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ การชุมนุม แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง
7. บทกําหนดโทษ