Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ อบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
อบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และ ทันต่อสถานการณ์ ไปในคราวเดียวกัน และในส่วนของวันนี้ จะนำข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ที่เป็นกระแสในสื่อโซเชียลมาให้ความรู้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ลดการร้องเรียน และป้องกันตนเองจากการตรวจสอบของบุคคลต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. ลักษณะของด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด
2. การปฏิบัติในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
3. การตรวจค้น ต้องเป็นไปตามอำนาจที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
4. การลงข้อมูลระบบ TPCC
5. จต. สุ่มตรวจการปฏิบัติ และให้ สยศ.ตร. สรุปผลรายงานให้ ผบ.ตร. ทราบ และนำเข้าที่ประชุม บริหาร ตร.
6. กำชับให้ทุกหน่วยแจ้งหนังสือสั่งการตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/438 ลงวันที่ 2 ก.พ.66 ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายทราบ และให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด