Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ประชุมบริหารประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการ

1

วันที่ 6 มกราคม 2566  เวลา 14.00 น.

พ.ต.อ.วสันต์  ธวัชชัยวิรุตษ์  ผกก.สน.จักรวรรดิ

พร้อมด้วย
พ.ต.ท.พงศธร        เจริญชัยประกิจ                   รรท.รอง ผกก.(สอบสวน)หน.งานฯ
พ.ต.ท.พิทักษ์        ว่องพานิช                         รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.กฤษฎิพัจน์   ศรีอ่อน                            รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.นันทพล     ทองน่วม                           รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ

และข้าราชการตำรวจ สน.จักรวรรดิ ประชุมบริหารประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการ  อบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  อบรมคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้ง สอบถามทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สน.จักรวรรดิ

 

2

การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจ
วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
ถ่ายทอดความรู้ สาระสำคัญ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พัฒนาบุคลิกภาพ และนำแนวทางการยกรดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจที่ ตร. กำหนดไว้ในปี 2560 มาใช้ ซึ่งจะมีจุดเน้นในการปฏิบัติงานของทุกสายงานไว้แล้ว
2. ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการประชาชน บนสถานีตำรวจให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
3. การดูแลรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ ที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ และบริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมบริการประชาชน
4. อบรมคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการสาธารณะ (Service Mind) และการจัดการความเครียด
5. ออกพบปะประชาชน ผู้นำชุมชน บุคคลสำคัญตามชุมชน เพื่อสร้างแนวร่วมและสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับชุมชน รับทราบปัญหาและติดตามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตำรวจ
6. ให้ความสำคัญกับการเยี่ยมเยียนและการแจ้งความคืบหน้าทางคดีกับผู้เสียหายเป็นระยะ
7. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที โดยการพัฒนาระบบสายตรวจให้ไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว และระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. การใช้กล้อง CCTV ดูผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้บังคับบัญชา และศูนย์วิทยุ 191 เพื่อควบคุมการปฏิบัติภายในสถานีตำรวจ เช่น ห้องสอบสวน ห้องควบคุมผู้ต้องหา