Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ข้าราชการตำรวจ ประจำปี งบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2565  เวลา   13.00 น.

พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์   ผกก.สน.จักรวรรดิ  และรอง ผกก.ทุกฝ่าย

มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ข้าราชการตำรวจ ประจำปี งบประมาณ 2565 ประเด็น

 • ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
 • การนำนโยบาย No Gift Policy มาปฏิบัติ
 • กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการ ทุจริตประพฤติมิชอบ
 • ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ ได้กำชับ ชี้แจง เน้นย้ำ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ – ไม่รับ ( No Gift Policy ) และต่อต้านการไม่รับสินบนในทุก รูปแบบ

และได้กำหนดมาตรการการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการไว้ดังนี้

 • ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจ นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของ   ทางราชการไปกระทำภารกิจส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องในหน้าที่หรือ ภารกิจของทางราชการ
 • ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจ นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์  ของทางราชการไปใช้ในเพื่อทำภารกิจส่วนตัวโดยเด็ดขาด
 • ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจ นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนตัวมาล้างในสถานที่ราชการ
 • การยืม การใช้ สิ่งของที่เป็นของทางราชการ   ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ    คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยกันดูแลและ บำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิด ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ