Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

อาจารย์วาณี คมขำ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) มอบประกาศยกย่องชมเชย พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ ที่อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน

วันที่  14  มีนาคม 2565  เวลา  10.00 น.

อาจารย์วาณี   คมขำ  ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)

มอบประกาศยกย่องชมเชย   พ.ต.อ.วสันต์  ธวัชชัยวิรุตษ์  ผกก.สน.จักรวรรดิ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.จักรวรรดิ 

ที่อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม คุณธรรม มาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  โดยมี พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป. และ ชุด ตชส.สน.จักรวรรดิ    เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)   

โดย สน.จักรวรรดิจะประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจได้ทราบ  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่    และร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต่อไป