Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
Image

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การาบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (Anti - Corruption Practice)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื้อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต