Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

สถานภาพกำลังพล สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

ปรับปรุงข้อมูล 1 ธันวาคม 2564

ชั้นสัญญาบัตร

ตำแหน่ง อัตตรา ตัดโอน คงเหลือ คนครอง ว่าง ช่วย เหลือ
ผู้กำกับการ 1 - 1 1 - - 1
รองผู้กำกับการ  5    5  5  -  -  5
ป้องกันปราบปราม 1 - 1 1 - - 1
จราจร 1 - 1 1 - - 1
สืบสวน 1 - 1 1 - - 1
สอบสวน 2 - 1 2 - - 2
สารวัตร  9    9  9  - -  8
ป้องกันปราบปราม 3 - 3 3 - - 3
จราจร 1 - 1 1 - - 1
สืบสวน 1 - 1 1 - - 1
สอบสวน 3 - 3 3 - 1 2
อำนวยการ 1 - 1 1 - - 1
รองสารวัตร 29 - 29 19 10 - 16
ป้องกันปราบปราม 12 - 12 9 3 2 7
จราจร 3 - 3 3 - - 3
สืบสวน 3 - 3 3 - 1 2
สอบสวน 10 - 10 3 7 - 3
อำนวยการ 1 - 1 1 - - 1
รวม 44 - 44 34 10 4 30

ชั้นประทวน

ตำแหน่ง อัตตรา กัน นสต. คงเหลือ คนครอง ว่าง ช่วย เหลือ
ป้องกันปราบปราม 83 2 81 57 24 10 47
จราจร 45 - 45 34 11 1 33
สอบสวน 10 2 8 3 5 1 2
สืบสวน 10 - 10 9 1 - 9
ธุรการ 6 5 1 - 1 - -
รวม 154 9 145 103 42 12 91

การบริหารและพัฒนากำลังพลประจำปี