Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ประวัติ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

Image

โรงพัก เชิงเลน

Image

ถนน เยาวพานิช

Image

คลองโอ่งอ่าง

เมื่อปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าตั้งกระทรวงนครบาล ทำหน้าที่ดูแล รักษาพระนครและ พิจารณาความนครบาล แบ่งหน่วยงานออกเป็น กรมกองตระเวณ กรมรักษาความสะอาด กรมพระสุรัสวดีกรมนักโทษ สำหรับกรมกองตระเวณ ทำหน้าที่บังคับบัญชาและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของ พลตระเวณหรือตำรวจในมณฑลกรุงเทพมหานคร พระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน ที่ดินบริเวณตรงข้ามวัดเชิงเลน(วัดบพิตรภิมุข) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงนครบาลและก่อสร้างโรงพัก เชิงเลน (สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ)
เป็นที่ทำการพลตระเวณ มีหน้าที่ดูแลป้องกันเหตุโจรผู้ร้ายในย่านธุรกิจ ของมณฑลกรุงเทพมหานคร คือย่านสะพานหัน - สำเพ็ง - ทรงวาด และเยาวราช โรงพักเชิงเลน สร้างเป็นเรือนไม้ สองชั้น 1 หลัง มีเรือนไม้ชั้นเดียวสำหรับเสมียนพนักงาน 1 หลัง พร้อมบ้านพักตำรวจ 1 หลัง ด้านหน้าโรงพักเป็น ถนนจักรวรรดิ ด้านหลังเป็นทางเดินไปวัดบพิตรภิมุข ปัจจุบันตัดเป็นถนนจักรวรรดิขึ้นสะพานพระปกเกล้า เมื่อคลองด้านทิศใต้โรงพักเชิงเลนเปลี่ยนเป็นถนนทรงวาด 1 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ตามชื่อตำบลที่ตั้ง
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2485 พระบาทสมพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวม กรมพลตระเวณ (กรมกองตระเวณ) กรมตำรวจภูธรเข้าเป็นกรมเดียวกัน ชื่อ กรมตำรวจพระนครบาล สังกัด กระทรวงนครบาลต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2461 กระทรวงนครบาล ได้ก่อตั้งและก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอจักรวรรดิข้างสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ โดยสร้างเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง เพื่อปฏิบัติราชการและบริการราษฎรเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงนครบาล เข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน ให้เรียกว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นผลให้กรมตำรวจพระนครบาลขึ้นมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยดังนั้น ที่ดินที่ตั้งของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลรักษาตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
Image

ถนนเยาวราช

Image

สี่แยกราชวงศ์ พ.ศ. 2497
เครดิตภาพ : ชมรมอนุรักษ์ฟิล์มเก่า

ต่อมา ปี พ.ศ. 2476 ยุบอำเภอจักรวรรดิไปรวมกับอำเภอสัมพันธวงศ์ ที่ซอยโยธา ถนนเจริญกรุง ส่วนอาคาร ที่ทำการอำเภอจักรวรรดิเดิม ได้มอบให้เป็นที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิอีกหลังหนึ่ง ปี พ.ศ. 2499 กรมตำรวจเห็นว่าเรือนไม้ที่ทำการเดิมของ สถานีตำรวจนครบาลก่อสร้างมานานแล้ว มีสภาพ คับแคบและชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพการซ่อมแซมไม่คุ้มค่า จึงได้ย้ายมาตั้งที่ทำการชั่วคราว เลขที่ 324 ถนนทรงวาด 1 ซึ่งเป็นสถานีตำรวจดับเพลิงมาก่อน เมื่อจะรื้อถอนเรือนไม้เดิม เพื่อสร้างใหม่พร้อมแฟลตที่พัก ได้มีผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้
ทำไม่สามารถก่อสร้างได้ ข้าราชการตำรวจจึงดัดแปลงชั้นบนเป็นที่พัก ของข้าราชการตำรวจและครอบครัวต่อมาอีกระยะหนึ่ง เมื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ยุติลง โดยผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ คือพลตำรวจตรีภุชงค์ จุณณวัตต์ เป็นผลให้สามารถออกโฉนดที่ดิน สำหรับราชพัสดุได้ ในปี พ.ศ. 2541สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิขึ้นใหม่ เป็นอาคารอนกรีตเสริมเหล็กสูง 12 ชั้น แบ่งเป็นอาคารที่ทำการ 2 ชั้น และที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจและครอบครัว จำนวน 10 ชั้น เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2539 แล้วเสร็จและส่งมอบให้ใช้ในราชการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544 โดยในส่วนของสถานี มีคณะกรรมการตรวจรับประกอบด้วย

1. พันตำรวจเอกมานิตย์ วงศ์สมบูรรณ์ ผู้กำกับการ
2. พันตำรวจโทสำราญ ยินดีอารมณ์ รองผู้กำกับการ(อำนวยการ)
3. พันตำรวจโทพงษ์นคร นครสันติภาพ สารวัตรธุรการ

ร่วมกันเป็นกรรมการตรวจรับ ซึ่งทางสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ได้ดำเนินการขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์จากอาคารหลังเก่าไปยังอาคารใหม่และทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 จากนั้นจึงได้เริ่มบริการประชาชน ณ อาคารใหม่มาจนกระทั่งปัจจุบัน
อนึ่ง แม้ว่าทางสถานีมิได้รับการจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานมาพร้อมกับตัวอาคารก็ตาม แต่ทว่า ได้รับเมตตา อย่างยิ่งจากพระธรรมวชิรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ปัจจุบัน - พระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาส วัดยานนาวา) ได้อนุญาตให้จัดทำพระกริ่งธรรมวชิรญาณขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่าบูชา และได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการกต.ตร.สน. คณะกรรมการ ตชส.สน. พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกัน บริจาควัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้ในราชการซึ่งทางสถานีได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งของหลวงเรียบร้อยตามระเบียบ แล้ว ทางสถานีได้ดำเนินการตกแต่งอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้พร้อมในการบริการประชาชน ตลอดจนทดสอบระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆมาโดยตลอด เมื่อเห็นว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วจึงกำหนด ให้กระทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิอย่างเป็นทางการขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 เวลา 10.00 น. โดยได้เรียนเชิญ พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด
Image

รถรางผ่านแยกแปลงนาม (ถนนเจริญกรุง)
ตึกแถวในรูป ปัจจุบันเป็นสถานีวัดมังกร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินMRT สายสีน้ำเงิน

เครดิตภาพ : Thailand old Pictures

Image

ถนนเยาวราช