เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

อดีตสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

ระยะเริ่มแรกที่ก่อตั้งสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ นั้น ทางราชการได้ว่าจ้างนายตำรวจต่างชาติ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา จนกระทั้งเมื่อวันที่ 18 เมษาย2452 จึงได้แต่งตั้งให้ ร.ต.อ.หลวงปราบประชาบาล (เหรียญ บุญยะวัติ) ดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรคนแรก และได้มีการโยกย้ายหมุนเวียนตลอดมา  มีรายนามดังนี้

18 เม.ย. 2452 - 16 ต.ค. 2454

ร.ต.อ.หลวงปราบประชาบาล (เหรียญ บุญยะวัต)

18 เม.ย. 2452 - 16 ต.ค. 2454

16 ต.ค. 2454 - 16 ต.ค. 2458

ร.ต.อ.พระรักษาพลบุรี (ยศ รัชตประกร)

16 ต.ค. 2458 - 1 ธ.ค. 2459

พ.ต.ต.หลวงอภิบาลเขตนคร (จุ้ย อิศะพินทุ)

16 ต.ค. 2458 - 1 ธ.ค. 2459

1 ธ.ค. 2459 - 12 ก.ค. 2464

พ.ต.ต.หลวงอารักประชากร (กิมหยง ชาตรูประมัย)

12 ก.ค. 2464 - 12 ธ.ค. 2465

ร.ต.อ.พระพินิจ ชนคดี (พินิจ อินทรทูต)

12 ก.ค. 2464 - 12 ธ.ค. 2465

12 ธ.ค. 2465 - 1 ต.ค. 2471

ร.ต.อ.หลวงอภิบาลภสกมิตร (วอน สุขุมมาลจันทร์)

1 ต.ค. 2471 - 6 ก.ค. 2475

พ.ต.ต.หลวงพรพรรคพฤติกร (สมาน ชัยพันธ์)

1 ต.ค. 2471 - 6 ก.ค. 2475

6 ก.ค. 2475 - 18 พ.ย. 2475

พ.ต.ต.หลวงอนุมัติมนุกิจ (สวน ศรุตานนท์)

18 พ.ย. 2475 - 12 มี.ค. 2480

ร.ต.อ.อุทัย ยศสนธิ

18 พ.ย. 2475 - 12 มี.ค. 2480

16 มี.ค. 2480 - 18 ก.ย. 2482

ร.ต.อ.อุปรกร์ แก้วเจริญ

18 ก.ย. 2482 - 11 ก.ย. 2484

ร.ต.อ.อัศนี ยิ่งกมล

18 ก.ย. 2482 - 11 ก.ย. 2484

11 ก.ย. 2484 - 1 ม.ค. 2486

ร.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ

1 ม.ค. 2486 - 19 มิ.ย. 2489

ร.ต.อ.เทียน ทิพยจันทร์

1 ม.ค. 2486 - 19 มิ.ย. 2489

19 มิ.ย. 2489 - 14 มิ.ย. 2490

ร.ต.อ.พยงค์ สมิติ

14 มิ.ย. 2490 - 20 พ.ย. 2490

พ.ต.ต.สกุล ช่างประดับ

14 มิ.ย. 2490 - 20 พ.ย. 2490

20 พ.ย. 2490 - 2 มี.ค. 2494

ร.ต.อ.ประยูร ชาตรูประมัย

2 มี.ค. 2494 - 1 พ.ย. 2494

ร.ต.อ.ยุทธพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

2 มี.ค. 2494 - 1 พ.ย. 2494

1 พ.ย. 2494 - 23 เม.ย. 2497

พ.ต.ต.ธารา ธาระวานิช

23 เม.ย. 2597 - 7 เม.ย. 2499

ร.ต.อ.ผ่อน ปลัดรักษา

23 เม.ย. 2597 - 7 เม.ย. 2499

8 เม.ย. 2499 - 21 ต.ค. 2500

พ.ต.ต.บรรจบ ลียากาศ

21 ต.ค. 2500 - 12 ต.ค. 2502

พ.ต.ต.ดำริห์ เพชรพลาย

21 ต.ค. 2500 - 12 ต.ค. 2502

21 ต.ค. 2500 - 12 ต.ค. 2502

พ.ต.ต.ดำริห์ เพชรพลาย

12 ต.ค. 2502 - 21 ส.ค. 2505

พ.ต.ต.ชลิต บุลสุวรรณ

12 ต.ค. 2502 - 21 ส.ค. 2505

21 ส.ค. 2505 - 30 ต.ค. 2507

พ.ต.ต.ประวัติ สุขุมมาลจันทร์

30 ต.ค. 2507 - 31 ม.ค. 2508

พ.ต.ต.วิเชียร วัฒนกุล

30 ต.ค. 2507 - 31 ม.ค. 2508

14 ม.ค. 2508 - 31 ม.ค. 2509

พ.ต.ท.ชวลิต สุคนธวิท

31 ม.ค. 2509 - 8 พ.ย. 2509

พ.ต.ท.สุดใจ ศิริกุล

31 ม.ค. 2509 - 8 พ.ย. 2509

8 พ.ย. 2509 - 30 มิ.ย. 2512

พ.ต.ท.ปราโมทย์ กุลนิต

30 มิ.ย. 2512 - 5 พ.ย. 2514

พ.ต.ต.มนัส ครุฑไชยันต์

30 มิ.ย. 2512 - 5 พ.ย. 2514

5 พ.ย. 2514 - 1 พ.ย.2515

พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ทุตายน

2 พ.ย. 2515 - 1 มี.ค. 2517

พ.ต.ท.ไสว สง่าเมือง

2 พ.ย. 2515 - 1 มี.ค. 2517

1 มี.ค. 2517 - 3 มิ.ย. 2518

พ.ต.ต.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

4 มิ.ย. 2518 - 16 ธ.ค. 2518

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ สมาวงศ์

4 มิ.ย. 2518 - 16 ธ.ค. 2518

17 ธ.ค. 2518 - 7 ก.ค. 2520

พ.ต.ท.ปรีชา ประเสริฐ

17 ธ.ค. 2518 -   7 ก.ค. 2520

8 ก.ค. 2520 - 11 พ.ย. 2520

พ.ต.ท.วิวัฒน์ ปิยาภิมุข

8 ก.ค. 2520 - 11 พ.ย. 2520

12 พ.ย. 2520 - 1 เม.ย. 2522

พ.ต.ท.พจนารถ เศวตาสัย

1 เม.ย.2522 - 19 พ.ค. 2524

พ.ต.ท.ภมร ชัยศิริ

1 เม.ย.2522 - 19 พ.ค. 2524

20 พ.ค. 2524 - 10 พ.ค. 2526

พ.ต.ท.จงรักษ์ ศรีรัตน์

11 พ.ค. 2526 - 14 ต.ค. 2529

พ.ต.ท.วิมุต พิเศษกุล

11 พ.ค. 2526 - 14 ต.ค. 2529

15 ธ.ค. 2529 - 30 พ.ย. 2532

พ.ต.ท.ธนวัฒน์ สัลลกะชาต

1 ธ.ค. 2532 - 9 ม.ค. 2534

พ.ต.ท.ทวิช กาญจนากรณ์

1 ธ.ค. 2532 - 9 ม.ค. 2534

10 ม.ค. 2534 - 18 มิ.ย. 2535

พ.ต.ท.พอพล สุขไพบูลย์

19 มิ.ย. 2535 - 22 ม.ค. 2537

พ.ต.ท.อาจินต์ จารุวร

19 มิ.ย. 2535 - 22 ม.ค. 2537