Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

อำนาจหน้าที่

กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ - ๙ แต่ละหน่วยงานมีอํานาจ หน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้

  1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัช ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและของต่างประเทศ
  2. รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
  3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
  4. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด ทางอาญา
  5. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
  6. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  7. ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อํานาจหน้าที่ของสถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ  ตาม พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗